RESPONDER - Daniel Hole © 2020 - Sist oppdat. 23 mars 2020

Velkomen til Responder!

Responder er lokalisert på Voss og leverer kurs og produkt innan kategoriane fyrstehjelp, redning og akuttmedisin. Målgruppene er mange, eksempelvis verksemder, institusjonar, lag- og organisasjonar, private m.m. Undervisningspersonell er tilknytt profesjonell ambulanseteneste og har erfaring som gjer at ein kan gjere undervisninga meir knytt opp til eigne erfaringar.

Me leverer også fyrstehjelpsutstyr der produktspekteret omfamnar alt frå enkle fyrstehjelpsputer, til brukarvenlege hjartestartarar.

Det hjelper lite å ha rett utstyr dersom ein ikkje har nok kunnskap om korleis ein skal bruke dette. Når repeterte du fyrstehjelp sist?

Ta gjerne kontakt for meir informasjon.

Fyrstehjelp reddar liv!

Alle kan lære fyrstehjelp!

Kanskje du kan redde eit

liv ein dag?